Burgeradvies versterken kwaliteit lokale journalistiek

Geplaatst op: 6 mei 2018 |

Bekijk event: 14 mrt 2018 om 20:00

De Pletterij en de stichting Stadsgesprekken hebben twee bijeenkomsten georganiseerd over nut en noodzaak om de lokale (onderzoek)journalistiek te versterken. De bijeenkomsten hebben geleid tot een burgeradvies dat 3 mei aan het college van B & W en gemeenteraad is gezonden. Het advies is tevens gericht aan de onderhandelaars voor de nieuw te vormen coalitie.

Het Burgeradvies luidt als volgt:

Doel
Richt een stimuleringsfonds in voor het versterken van de lokale journalistiek. Dit fonds moet een brede doelstelling krijgen en veel ruimte bieden voor experimenten. Belangrijk is niet alleen het realiseren vaneen journalistiek onderzoekproduct. Er moet ook iets van worden geleerd. Publicatie van het onderzoeksmateriaal – al dan niet in de vorm van een artikel – moet daarom altijd het einddoel zijn.
Activiteiten
De activiteiten van het fonds moeten zich richten op het toetsen van de aanvragen. Daarnaast moet het fonds zich richten op het zoeken naar co- financiering voor onderzoeksprojecten. Behalve financiering iser ook een rol in het koppelen en verbinden van onderzoekers en onderzoeksprojecten die zich op een vergelijkbaar onderwerp richten. Het fonds moet zich tot een platform ontwikkelen waar onderzoeksjournalisten kennis en ervaring kunnen uitwisselen.

Organisatie
Wat betreft de organisatievorm wordt gedacht aan een stichting met onbezoldigde bestuurders die over expertise en deskundigheid beschikken op het gebied van onderzoeksjournalistiek. Het bestuur moet gebruik kunnen maken van professionele secretariële ondersteuning.
Financiën
Het fonds moet wel streven naar meerdere inkomstenbronnen waarbij de lokale overheid als basis geldt. Gedacht wordt aan een gemeentelijke bijdrage van 2 euro per inwoner zoals eerder is voorgesteld door Henri Beunders, hoogleraar Ontwikkelingen in de publieke opinie (zie ook: Nieuwsvoorziening in de regio 2014, Beunders, Van der Horst en De Kleuver, 2015, pagina 8). Het fonds moet een anbi-status hebben.
Onafhankelijkheid
De onafhankelijkheid van het fonds moet statutair worden gewaarborgd. Wethouders, raadsleden en ambtenaren mogen geen deel uit mogen maken van het bestuur. Door te kiezen voor de mogelijkheid van bestuurders van buiten Haarlem kan ook onafhankelijkheid van het maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven het beste worden gegarandeerd. Onafhankelijkheid vereist ook een financiering op langetermijn. Dit moet worden geborgd.
Toezicht
Toezicht vindt plaats door het publiceren van een jaarverslag en accountantscontrole op de uitgaven.
Overige randvoorwaarden
Er moet een minimale en een maximale hoogte worden bepaald van de bijdrage aan een onderzoekproject. Het lerend vermogen moet worden ontwikkeld middels onderzoek naar de effecten van de onderzoekpublicatie.