Laden Evenementen
Debat | woensdag 14 dec 20:00 - 22:00

Debatcafé: de nieuwe woningwet, een jaar later

Tickets

Wie zijn aanwezig

5 personen hebben zich aangemeld voor Debatcafé: de nieuwe woningwet, een jaar later

  • Janne Hogervorst
  • Emmy Bartels
  • Ruth Nelemaat
  • Jeroen Peters
Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
14-12-16 Debatcafé
3,00
Onbeperkt
14-12-16 Debatcafé, tot 25 jaar
1,50
Onbeperkt

Een maandelijks gevarieerd programma met veel nieuws, interviews, muziek, columns, poëzie en debat.

Vanavond is het hoofdonderwerp: De nieuwe woningwet, een jaar later.

Spreker is Henk Sloos en debatleider Jan van Eeden.

I juli 2015 trad de nieuwe woningwet in werking nu, ruim een jaar later, maken we de balans op. Wordt er passend toegewezen? Hoe pakt het nieuwe woonwaarderings systeem uit voor nieuwe huurders? Zijn de aanvangshuren gestegen of gedaald? En wat heeft dat alles van invloed op de wachttijd voor een sociale huurwoning in Haarlem. Deze avond gaan we in debat met de wethouder Joyce Langenacker, raadsleden en vertegenwoordigers van de coöperaties. Henk Sloos zorgt voor de cijfers en Jan van Eeden leidt het debat.

Opzet

Om 20.00 u opent Jan van Eeden met uitleg over de avond Daarna geeft Henk Sloos zijn onderzoek weer. Om 20.20 u start het gesprek met 3 gasten: wethouder, woonbond en directie Elan. De zaal kan zich via de gespreksleider mengen in de discussie.

Pauze om plm. 21.00 u.

Hervatting om 21.15 u. met accent op beleidsmaatregelen ter verbetering. Als gasten worden op de buhne uitgenodigd: vertegenwoordigers van politieke partijen. Alle partijen zijn gevraagd om een afvaardiging. Slot om 22.00 u. De gespreksleider vat samen.

Inhoud

Het gaat om drie regelingen.
1. De nieuwe huisvestingswet. Deze regelt de verdeling van huurhuizen van corporaties. De gemeente mandateerde deze tot en met de verstrekking van huisvestingsvergunningen. Regel: 75% wordt via digitale media aangeboden aan ingeschrevenen, maximaal 25% mag door corporaties zelfstandig worden toegewezen. Steekproeven tonen aan dat de verhouding in de praktijk precies omgekeerd ligt. Het systeem werkt dus niet correct en niet transparant. De regulier ingeschrevenen komen niet (voldoende) aan hun trekken.
2. Het nieuwe woonwaarderingsstelsel. (vml. Puntensysteem als medebepaler van de huurhoogte. Geconstateerd wordt dat het nieuwe systeem niet met huurders is gecommuniseerd. Daardoor kan het voorkomen dat grote groepen gedurende lange periode te hoge huren betalen.
3. De nieuwe woningwet. Deze wil de corporaties terug leiden naar hun kerntaak. 20% van het corporatiebezit mag worden bewoond door mensen met hogere inkomens dan 35600 euro. Van de overige 80% moet 70% (dus van het totaal 56%) gereserveerd zijn voor mensen met huurtoeslag ( die huizen mogen aan huur niet meer dan 586 /628 euro doen , afhankelijk van een of meerpersoons huishouding). Dit leidt in Haarlem tot ontoegankelijkheid van sommige stadsdelen voor zwakke groepen, wat strijdig is met de politieke wens tot een gedeelde stad (uit de woonvisie).

Na de pauze bespreken we beleidsverbeteringen met lokale politici.
Daarbij hanteren we een paar stellingen:
1. De gemeente moet actief toezien op het toewijzingsproces . De 75/25 verhouding wordt daarbij toegepast in volledige transparantie.
2. De gemeente moet individuele huurders actief attent maken op de gewijzigde woonwaardering. Hulp om huurverlaging te realiseren moet worden geboden.
3. De gemeente moet actief het gemengd wonen nastreven. Zwakkere inkomensgroepen moeten ook in Haarlem west kunnen wonen. Daarom moet daar onmiddellijk worden gestopt met verkoop van sociale huurwoningen en moeten corporaties ook daar nieuw bouwen zonder de grondprijs als excuus om dat niet te doen te hanteren.
4. Het beleidsveld volkshuisvesting moet terug op de politieke agenda. Dat kan door een rekenkameronderzoek inzake de huidige toewijzingen. En vervolgens door het op peil brengen van ambtelijke steun. Vertrouwen op vrijwilligers/klokkenluiders is niet voldoende.