Verslag debat 28 februari Vernieuwing democratie: durft de Haarlemse politiek te experimenteren?

Geplaatst op: 12 mrt 2018 |

Rotterdam kiest op 21 maart óók voor wijkraden!

Om in het kader van de lokale verkiezingen van 21 maart nieuwe ideeën aan politieke partijen mee te geven als het gaat om een versterking van de Haarlemse democratie is het niet perse nodig, alleen in eigen stad het wiel te willen uitvinden.Het kan zeer zinvol zijn, kennis te nemen van ervaringen op het gebied van democratische experimenten in andere gemeenten, juist met de bedoeling, daar zelf lering uit te trekken voor de plaatselijke, Haarlemse situatie.

Met dat oogmerk nodigde De Pletterij op woensdag 28 februari gemeenteraadsleden uit Rotterdam, Hollands Kroon en Velsen uit om in korte inleidingen uiteen te komen zetten, hoe daar de betrokkenheid van bewoners is versterkt door initiatieven, gericht op vergroting van invloed, dus op méér democratie. Na de drie inleidingen volgde een debat met als opzet, ook voor Haarlem te komen tot andere opvattingen over een toenemende participatie op grond van door bewoners zelf gewenste veranderingen en beïnvloeding van beleid inzake leefbaarheid van de direkte omgeving.

In Rotterdam is men b.v. al langere tijd bezig, te experimenteren met wijkraden, samen te stellen door verkiezingen of door loting. Nu zijn wijkraden ook een bekend fenomeen in Haarlem, maar hier zijn verkiezingen al lang niet meer aan de orde, terwijl men in Rotterdam juist op 21 maart in enkele wijken naast de lokale verkiezingen óók voor wijkraden verkiezingen uitschrijft, terwijl andere weer door loting worden samen gesteld. Daarnaast bestaan er wijkcomitees, gebiedscommissies en wordt er gewerkt met wijkbudgetten en wijkagenda’s om uit te vinden, wat de meest aantrekkelijk vorm van wijkgerichte democratie is, die zo sterk mogelijk inwoners bij de besluitvorming over de inrichting van de directe omgeving betrekt.

In Hollands Kroon ging het met name om een bottom upbenadering met de bedoeling, op basis van door bewoners zelf aangegeven behoeftes accomodaties beschikbaar te stellen, zoals wijkvoorzieningen, sportgelegenheid, groen etc.In Haarlem zou dit al niet meer mogelijk zijn, omdat  hiervoor in aanmerking komende accomodatie al beschikbaar wordt gesteld aan welzijnskoepels als Dock en Haarlem Effect, waardoor zelfbeheer van wijkgebouwen praktisch uitgesloten wordt.

Ook in Velsen ten slotte was er sprake van loting bij het tot stand koming van een burgertop, waardoor bewoners op een veel persoonlijker manier gevraagd worden mee te denken over de toekomst van hun eigen gemeente. Vaak blijkt dan, dat bij raadpleging van een paar duizend inwoners politieke oplossingen in engere zin helemaal niet nodig zijn en een sterk ambtelijke benadering al helemaal als ouderwets wordt ervaren. Wel kan het raadplegen op een vrij systematische wijze bijdragen tot een langere termijnstrategie, waar een gemeenteraad dan weer zijn voordeel mee kan doen.

Het is  nadrukkelijk de bedoeling, dat deze debatten over een betere en effectievere lokale democratie een vervolg krijgen ook na de verkiezingen van 21 maart. Nagegaan kan dan worden, in hoeverre ook in Haarlem meer interesse ontstaat  op het vlak van lokale democratie, zoals dat inmiddels in vele gemeenten in den lande al het geval is. Een landelijk bekend voorbeeld (o.a. ook binnen Democratic Challenge, een kennisgroep van het ministerie van binnenlandse zaken en de VNG)is de coöperatieve wijkraad Oosterparkwijk in Groningen, die als experiment per januari van start is gegaan.

Op een later moment zal één van de volgende debatavonden zeker ook gewijd worden aan dit op basis van loting gevormde model van 11 wijkraadsleden, 6 gemeenteraadsleden en een digitaal panel van 400 bewoners van voornoemde wijk!

Afzender/verslaggever:

Piet de Vries,

Ex-voorzitter wijkraad Patrimoniumbuurt,

Kloppersingel 23

2021 CR HAARLEM

Tel. 023-5253547